nl | fr

Cursus Elementaire Kynologische Opleiding (EKK)

Doelgroep :

Personen die wensen K.K.U.S.H. instructeur te worden (verplicht)

Voorwaarden :

18 jaar zijn op het moment van het afleggen van het theoretisch examen.

Inhoud :

De cursus bestaat een algemeen deel (deel 1) dat door alle kandidaten moet
gevolgd worden en door een deel per kynologische discipline (voorbeeld deel 2
is het deel gehoorzaamheid, deel 3 het deel Agility, ..), gevolgd door de
kandidaat voor een bepaalde discipline.
De lesgevers zijn specialisten in hun domein die aangesteld worden door de
CKO. Hij wordt jaarlijks georganiseerd in clubs die zich hiervoor hebben
opgegeven bij de Commissie Kynologische Opleidingen (CKO). Het is de
organiserende club, in samenspraak met de betrokken lesgevers, die de

planning van de lessen vastlegt. Meestal vinden deze lessen plaats op
woensdagavonden en/of zaterdagen.
De syllabus wordt door de organiserende club ter beschikking gesteld tijdens de
eerste les.
Elk jaar, tijdens het derde weekend van januari, wordt door de CKO een
theoretisch examen over deel 1 georganiseerd. Voor de andere delen bepalen
de betrokken sectie zelf wanneer ze het theoretisch deel voor hun specialisatie
organiseren. Voor de sectie 4B (gehoorzaamheid) is dit gelijktijdig met het
examen over deel 1.
Na het slagen hierin, volgt een praktische stage, afgesloten met een praktisch
examen per specialisatie.
Wanneer iemand reeds het K.K.U.S.H. brevet instructeur heeft voor een
bepaalde discipline, volstaat het om het deel van een andere discipline te
volgen om ook in die discipline erkend te worden.
Het brevet K.K.U.S.H instructeur geeft vrijstelling voor bepaalde delen van de
opleiding instructeur in het Syntra.