nl | fr

Nieuws

23/07/2020

Raad van Bestuur

2020-06-21.

Deadlines voor vzw De meeste van onze leden zijn verenigingen die opgericht zijn als vzw. Naast de voordelen die er zijn om juridisch een rechtspersoon te zijn, moet een vzw wel enkele wettelijke bepalingen naleven. Door de Corona crisis zijn echter verschillende tijdelijke aanpassingen goedgekeurd aan bepaalde van deze wettelijke bepalingen; u vindt hieronder de belangrijkste:

Jaarlijkse Algemene vergadering Deze moet in normale omstandigheden gehouden worden binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Als het boekjaar afsluit op 31 december, moet ten laatste op 30 juni de jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden. De coronacrisis zorgt ervoor dat u de jaarlijkse algemene vergadering met tien weken kan uitstellen, zodat deze begin september moet gehouden worden, ten laatste op 8 september.

U kan/kon er ook voor kiezen om deze schriftelijk of via videoconferentie te laten doorgaan. Indien u meer inlichtingen wenst over deze twee laatste mogelijkheden kan u altijd het Algemeen Secretariaat contacteren. Hou er rekening mee dat de uitnodigingen voor de algemene vergadering wettelijk gezien minimum 15 dagen op voorhand moeten verstuurd worden. Bij veel vzw’s, die de statuten nog niet aangepast hebben aan de nieuwe wetgeving (dit moet ook pas tegen 2024), zullen de statuten nog bepalen dat de oproeping 8 dagen op voorhand moet gebeuren. Ook die vzw’s moeten 15 dagen op voorhand de oproeping doen. Uw statuten kunnen deze termijn van 15 dagen bovendien verstrengen (naar bijvoorbeeld 30 dagen). In dat geval moet dit uiteraard nageleefd worden.

De jaarlijkse algemene vergadering telt in principe drie agendapunten: 1. goedkeuren jaarrekening vorig boekjaar (2019), 2. kwijting bestuurders over vorig boekjaar (2019), 3. goedkeuring begroting van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft (2020). Dit belet niet dat op deze algemene vergadering andere punten aan bod kunnen komen, zoals het goedkeuren van nieuwe statuten.

Aangifte Rechtspersonenbelasting: In principe dient de aangifte in de rechtspersonenbelasting op hetzelfde ogenblik binnen te zijn als de personenbelasting (eind juni). Het is van belang deze aangifte tijdig in te dienen. Jaar na jaar wordt deze deadline door Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus Union Royale Cynologique Saint-Hubert Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD: Laurent Johnny. vzw VdA-AdD asbl-Wagenstraat 16,2490 Balen - BE0479.587.497-RPR Antwerpen, afdeling Turnhout-www.kkush.be-secretarisgeneraal@kkush.be Stichtend lid Membre Fondateur de administratie uitgesteld en dit zal door de coronacrisis dit jaar zeker het geval zijn, aangezien de jaarlijkse algemene vergadering mag uitgesteld worden. Van zodra de aangiftedatum in de rechtspersonenbelasting (aanslagjaar 2020, inkomstenjaar 2019) gekend is, zullen wij u deze meedelen.

Let op! De aangifte kan enkel elektronisch gebeuren, via BIZTAX (zie: www.biztax. be) en (in principe) niet meer op papier! Neerleggen jaarrekening: Sinds de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 geldt dat de jaarrekening van een vzw, die ter goedkeuring aan de algemene vergadering werd voorgelegd, binnen de dertig dagen na goedkeuring moet neergelegd worden.

Een vzw waarvan het boekjaar samenvalt met een kalenderjaar, moet ten laatste op 30 juni de jaarlijkse algemene vergadering houden en moet in dat geval de jaarrekening neerleggen uiterlijk op 30 juli. Wordt de algemene vergadering echter gehouden op 1 juni, dan moet de jaarrekening neergelegd worden uiterlijk op 1 juli. Omwille van de coronacrisis kan u de jaarlijkse algemene vergadering uitstellen tot begin september. Keurt u bijvoorbeeld pas op 1 september de jaarrekening goed, dan moet de neerlegging gebeuren ten laatste op 1 oktober. U dient de jaarrekening neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank. Aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) Vergeet niet dat elke vzw tegen 01/01/2024 de statuten moet aanpassen aan het nieuwe wetboek. Het betreft geen jaarlijkse, maar een éénmalige verplichting. (Bron: Review 191 van VSDC)

Algemene vergadering VdA De Algemene Vergadering van de VdA zal plaatsvinden op 5 september 2020 om 10:00 Hr. in de Sporthal van Ganshoren.

 

 

 

Nieuwe erkende sportdiscipline

De Raad van bestuur heeft Hoopers als nieuwe sport erkend binnen de K.K.U.S.H. en onder de sectie 5D geplaatst.

Nieuwe clubs met een voorlopig nummer

Subcommissie Veldwerk wordt ontbonden

Omdat er geen interesse meer was in deze mooie discipline, heeft het bestuur beslist om de subcommissie te ontbinden. De Sectie 1B zal het veldwerk onder haar bevoegdheid nemen.

Agenda Algemene Vergaderingen 2021

Het Bestuur heeft volgende data vastgelegd voor de Algemene vergaderingen van 2021:

Zaal Hellewel Bonheiden:

Zaterdag 6 februari:    Sectie 1C: 14:00 Hr

                                   Sectie 1B: 15:00 Hr

         Sectie 1D: 16:00 Hr

Zondag 7 februari:     Sectie 5B: 10:00 Hr

                                  Sectie 5C: 11:00 Hr

                                  Sectie 5D: 13:00 Hr

                                  Sectie 4D: 14:00 Hr

Zaterdag 13 februari:  Sectie 2A: 10:00 Hr

          Sectie 2B: 11:00 Hr

                                    Sectie 2C: 13:00 Hr

                                    Sectie 2D: 14:00 Hr

                                    Sectie 4C: 15:00 Hr

Zondag 14 februari:    Sectie 4A: 10:00 Hr

          Sectie 1A: 13:00 Hr

          Sectie 3: 14:00 Hr

          Sectie 5A: 15:00 Hr

 Zaal Ganshoren:

Zaterdag 6 februari:                          Sectie 4B: 10:00 Hr

Zaterdag 10 april:                              VdA:         10:00 Hr

 

Life Achievement Award

Met het oog op het op een gepaste manier huldigen van uitzonderlijk verdienstelijke Kynologen heeft het Bestuur beslist om 2020 jaarlijks een Life Achievement Award uit te reiken tijdens de Algemene Vergadering van de VdA. Voor de eerste editie van deze Award werden Mevr Mariette Vanherle-Stevens en Dhr Johnny Misselyn door het Bestuur weerhouden. Beiden zijn zeker kynologen die deze prestigieuze prijs verdienen door hun jarenlange, onvermoeibare inzet voor de Belgische Kynologie.

Nieuwe club met voorlopig nr.

Working Retriever Club Antwerp (WRC) heeft het voorlopige nummer A 20 02 01 gekregen en is aangesloten bij sectie 2A.


  • 10 per pagina
  • 20 per pagina
  • 50 per pagina
  • 100 per pagina
  • Alles

No results found


Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. 


Meer informatie


Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@kkush.be